top
logo

Praca w ZS 37

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

Z życia szkoły

Samodzielny referent w sekretariacie szkoły

D y r e k t o r 

Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej

03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielny referent w sekretariacie szkoły

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi :

-  wykonywanie prac administracyjno biurowych,

-  gromadzenie i przechowywanie informacji i dokumentów,

-  kompletowanie i porządkowanie dokumentów osobistych uczniów,

-  redagowanie pism urzędowych i administracyjnych,

-  zapisywanie pism dyktowanych przez dyrektora,

-  przygotowanie druków, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej,

-  kompletowanie przepisów i innych niezbędnych dokumentów dotyczących szkoły,

-  obsługa połączeń telefonicznych, przyjmowanie faksów i innych informacji elektronicznych

   i przekazywanie ich właściwym osobom,

-  znajomość przepisów i aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy : praca w budynku. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy. Budynek dwupiętrowy bez windy. W budynku na parterze i na piętrach toalety niedostosowane do wózków inwalidzkich. Drzwi w budynku niedostosowane do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania niezbędne :

-  obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

   obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

   pracownikach samorządowych Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  nieposzlakowana opinia,

-  wykształcenie średnie lub wyższe,

-  minimum roczny staż pracy w placówkach oświatowych,

-  umiejętność sprawnej obsługi komputera  (znajomość programu Word i Excel, Internet,

   poczta elektroniczna).

Wymagania dodatkowe :

-  wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku samodzielnego referenta w sekretariacie szkoły,

-  komunikatywność, sumienność, rzetelność, systematyczność,

-  praktyka w wykonywaniu czynności o podobnym charakterze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
  • podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  • podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ),
  • podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w zaklejonych kopertach z dopiskiem nazwy stanowiska  –  samodzielny  referent w sekretariacie szkoły, w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 24,  pokój nr 19 - sekretariat, lub za pośrednictwem poczty na podany powyżej adres, w terminie
do dnia 1.06.2017 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na w/w adres do dnia  1.06.2017 r.


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej