top
logo

Praca w ZS 37

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

Technikum Łączności im. prof. dra. inż. Janusza Groszkowskiego

 

Kształcimy w zawodach:

- technik programista - NOWY ZAWÓD /dotyczy absolwentów klas VIII/

- technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

- technik informatyk,

- technik teleinformatyk,

- technik telekomunikacji,


Warto się uczyć w naszym Technikum, ponieważ:

- nasza szkoła podpisała umowy z liczącymi się na rynku firmami: Teltech, Microsoft, CISCO, GREEN PL INVEST GROUP, Instom, Cyfrowe Centrum Serwisowe, PKP Telkol, które gwarantują naszym uczniom praktyki oraz zatrudnienie po ukończeniu szkoły, zaliczeniu praktyk oraz zdaniu egzaminu zawodowego,

- na bazę do kształcenia zawodowego składa się:

 • jedyna w Polsce szkolna nowoczesna Pracownia techniki światłowodowej, zbudowana we współpracy z firmą INTERLAB
 • jedyna w Polsce szkolna nowoczesna Pracownia instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej i naziemnej oraz sieci kablowej, zbudowaną we współpracy z firmą DIPOL
 • 11 pracowni komputerowych i sieciowych /aktualnie powstaje pracownia rozległych sieci komputerowych/,

 • 7 pracowni specjalistycznych: telekomunikacyjnych /np. z centralami abonenckimi firmy Slican/, elektronicznych, teleinformatycznych,

 • pracownia wielofunkcyjna – urządzeń techniki komputerowej,

 

- pracownie komputerowe wyposażone są m.in. w:

 • pracownie komputerowe wyposażone są w: serwerowe systemy operacyjne WS2008, WS2012, SUSE Linux; aplikacje do tworzenia stron internetowych: Joomla 2.5, WordPress, Expression Web; program do śledzenia pakietów IP Wireshark, symulator sieci Cisco PacketTracer; wirtualną centralę abonencką firmy Unify

 

 

- nasze Technikum jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, przeprowadzającym egzamniny w kwalifikacjach: E.2, E.9, E.10, E.12, E.13, E.14, E.15 i E.16

 

cisco_logo_large.jpg- Technikum Łączności posiada status Akademii Cisco w ramach Cisco Networking Academy pod patronatem Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach Akademii prowadzone są bezpłatne kursy w zakresie CISCO IT Essentials, CCNA Routing&Switching, CPA - Programming Essentialsin C++, CPP - Advanced Programming in C++, NDG Linux Essentials. Kończąc kursy i zdając egzaminy uczniowie uzyskują certyfikaty umożliwiające im dalszy rozwój zawodowy i wyróżnienie się na rynku pracy, 

- w marcu 2014 roku nasza Akademia CISCO otrzymała prestiżowe wyróżnienie Akademickiego Programu Doskonałości. Wyróżnienie za osiągnięcie doskonałości w nauczaniu programu. Nasza Akademia została uznana za najlepszego "dostawcę" programu IT Essentials w regionie (region to Europa Centralna, Rosja i kraje byłego Związku Radzieckiego),

 

- nauczyciel posiadający certyfikat CompTIA Network Plus (międzynarodowy certyfikat potwierdzający profesjonalne umiejętności w zakresie technologii sieci komputerowych) prowadzi zajęcia z uczniami wybitnie zdolnymi przygotowując ich do zdania egzaminu i uzyskania powyższego certyfikatu. Materiały, kurs oraz egzaminy prowadzone są w języku angielskim,

 

- Technikum Łączności jest certyfikowanym Laboratorium ECDL. W szkole pracuje czterech nauczycieli posiadających statut Egzaminatorów ECDL Core. Uczniowie po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów końcowych uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych potwierdzający ich umiejętności w zakresie korzystania z komputera w pracy zawodowej i w życiu codziennym,

 

- uczniowie ostatnich klas Technikum mają możliwość odbycia w szkole kursu, prowadzonego przez wykładowcę ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, mającego na celu przygotowanie ich do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV,

 

- najlepsi uczniowie mają możliwość otrzymania stypendium Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Prezesa Rady Ministrów

 

 

 

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

 

 

Nr cyfrowy zawodu: 311412                                 Ramowy plan nauczania 2017

 

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    montowania oraz konserwowania urządzeń wchodzących w skład systemów
       odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
2)    użytkowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji
       satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
3)    naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
4)    uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład
        systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
5)    montowania i eksploatacji systemów odbiorczych telewizji naziemnej i satelitarnej oraz
       sieci kablowych;
6)    administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji
       satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

 

Podczas nauki uczniowie wykorzystują:

1)    pracownię elektrotechniki i elektroniki,
2)    pracownię instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej i naziemnej oraz sieci
        kablowej,
3)    pracownię systemów światłowodowych,

 

Wymagania psychofizyczne oraz kompetencje personalne i społeczne właściwe dla zawodu (wg Rozporządzenia MEN z dnia 29 lipca 2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Uczeń:

 • zainteresowania komunikacją elektroniczną
 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności
 • zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi
 • wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna, umiejętność myślenia abstrakcyjnego
 • gotowość do wykonywania prac trudnych
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz nieuleganie frustracji
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności
 • prawidłowa koordynacja ruchowa
 • pełne widzenie barw

 

Możliwość zatrudnienia absolwentów:

Absolwent może być zatrudniony:

 • w firmach obsługujących światłowodowe sieci dostępowe,
 • w firmach dostarczających infrastrukturę światłowodową
 • u telekomunikacyjnych operatorów kablowych
 • w telewizjach kablowych
 • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego w sieciach szerokopasmowych

 

 

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • E.34. Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

 • E.35. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych

i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

 

 

 

 

Technik informatyk

 

 

Nr cyfrowy zawodu: 351203                     Ramowy plan godzin 2012

                                                Ramowy plan godzin 2017

 

 

 

Informatyka  – dziedzina nauk  ścisłych oraz techniki  zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację.

 

Kwalifikacje zawodowe:

 

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych, tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych

 

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki.

Absolwent przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

1)      montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2)      projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami;

3)      projektowania baz danych i administrowania bazami;

4) tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania stronami i aplikacjami.

Podczas nauki uczniowie wykorzystują:

1)      pracownię systemów komputerowych

2)      pracownię sieci teleinformatycznych


Praktyka zawodowa odbywana w instytucjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze informatyki
(projektowanie, budowa, utrzymanie sieci teleinformatycznych, instalowanie, uruchamianie i serwisowanie sprzętu informatycznego, prowadzenie-administracja sieci komputerowych
.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu (wg Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. wsprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego):

 • zainteresowania informatyką i komunikacją sieciową

 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności

 • zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi

 • wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna, umiejętność myślenia abstrakcyjnego

 • gotowość do wykonywania prac trudnych

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz nieuleganie frustracji

 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności

 

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów

 

Absolwent może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej

 • firmach montujących i sprzedających komputery

 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy informatyczne

 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych

 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne

   

  Uczeń po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

   

   • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
   • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
   • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

   

  i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika informatyka.

   

   

   

  Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik informatyk

   

  klasa I

  klasa II

  klasa III

  klasa IV

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

   

   

   

   

  kwalifikacja E.12

   

  sesja letnia

   

   

   

  kwalifikacja E.13

   

  sesja letnia

   

  kwalifikacja E.14

   

  sesja zimowa

   

 

 

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej